Bad Request (Invalid Hostname)

תקנון

תקנון

תקנון תחרות הסיפור הקצר

 כללי

1.   גולשי אתרי קפה דה-מרקר הקפה (להלן – אתרי הקפה) מוזמנים להשתתף ב"תחרות הסיפור הקצר" הנערכת בשיתוף חברת סטימצקי (2005) בע"מ (להלן – סטימצקי), על ידי העלאת סיפורים קצרים שנכתבו על ידם לפרסום  לאתרי קפה, החל מיום 13.9.09.

2.       עשרת הסיפורים שייבחרו על ידי הגולשים כמשובחים ביותר, צפויים להיכלל  בספר מיוחד שיצא לאור במהלך שנת 2010, אשר יימכר בסניפי רשת סטימצקי וכל ההכנסות ממכירתו ייתרמו לעמותת על"ם לנוער בסיכון (להלן – הספר). 

3.       עורכת התחרות היא חברת ביזנס נט מידע מקוון בע"מ (להלן – עורכת התחרות).

כללי התחרות

4.       על מנת להשתתף בתחרות על כל מחבר סיפור להירשם לאתרי הקפה עם תמונה מזהה ופרטים אישיים מלאים נכונים, לפרסם את הסיפור שחיבר בעצמו במסגרת בלוג אישי, , וכן כקישור (link) הייעודי של "תחרות הסיפור הקצר" (להלן – המשתתף). כל זאת חייב המשתתף לבצע עד ליום 13.10.2009 (להלן – מועד הנעילה).

5.       עם הירשמו והשתתפותו בתחרות כאמור בסעיף 4 לעיל, מקבל על עצמו המשתתף את כל תנאי תקנון זה.

6.       הסיפורים ייכתבו בשפה העברית בלבד, ויכללו עד 1,500 מלים.

7.       על הסיפור להיות פרי יצירה מקורית של המשתתף ושלו בלבד.

8.        כל משתתף יכול להגיש לתחרות סיפור קצר אחד בלבד, פרי עטו.

9.       המועד האחרון להגשת סיפורים לתחרות הוא מועד הנעילה - 13.10.09.

10.  מתאריך 13.10.09 תיפתח האפשרות לגולשי אתרי הקפה להצביע לסיפור הנבחר. כל גולש הרשום לאתרי הקפה רשאי יהיה להצביע פעם אחת בלבד בכל שלב הצבעה, עבור סיפור אחד. בשבוע האחרון לתחרות יועמדו לשלב הצבעה נוסף ומכריע הסיפורים שזכו למספר ההצבעות התקינות הרב ביותר עד לאותו שלב, וכל גולש יוכל להצביע בשלב זה פעם אחת, עבור סיפור אחד בלבד.

11.   עורכת התחרות תהא רשאית לפסול סיפורים מסוימים מהשתתפות בתחרות וכן להסירן מאתרי הקפה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12.   המשתתפים מתחיבים שלא לבצע או לשתף פעולה עם כל מניפולציה ו/או הטעיה ו/או הצבעה מלאכותית בקשר עם השתתפותם בתחרות ודירוג הסיפורים באתרי הקפה, בין בעצמם ובין באמצעות אחרים. פעולה כאמור תפסול אותם מלהשתתף בתחרות.

13.   לאחר מועד הנעילה תיקבע זהותם של שלושת הסיפורים הזוכים שקיבלו את מספר הצבעות הגולשים הרב ביותר ואשר אושרו על ידי עורכת התחרות כהצבעות תקינות, וכפועל יוצא מכך תיקבע זהות המשתתפים הזוכים כמובן. סדר הזכייה ייקבע גם הוא לפי תוצאות דירוג הגולשים באתרי הקפה, בכפוף לכללי התחרות.

14.   זהות הסיפור והמשתתף הזוכה תפורסם  באתרי הקפה עד ליום 29.11.09.

15.   תוצאות ההצבעה כאמור הינן סופיות ולא ניתנות לערעור.

16.   למען הסר ספק יובהר, כי עורכת התחרות ו/או סטימצקי אינן מחויבות לבחור בזוכה כלשהו והן אף רשאיות לפי שיקול דעתן להימנע מבחירה כלשהי בזוכה ו/או בזוכים כלשהם.

17.   ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי קבוצת הארץ ועובדי סטימצקי.

18.   עורכת התחרות תהא רשאית לשנות כל הוראה בתקנון זה, בכל עת, לרבות תנאי ומועדי התחרות.

פרסים

19.   שלושת המשתתפים שיזכו בשלושת המקומות הראשונים יקבלו את הפרסים הבאים, בכפוף לעמידתם בהוראות תקנון זה וכללי התחרות

20.   מקום ראשון – 2,000 ₪ בתלושי שי לרכישת ספרים ברשת סטימצקי.

21.   מקום שני – 1,000 ₪ בתלושי שי לרכישת ספרים ברשת סטימצקי.

22.   מקום שלישי – 500 ₪ בתלושי שי לרכישת ספרים ברשת סטימצקי.

23.   הזוכים יקבלו את הפרס בתאריך שיתואם עמם באחד הסניפים המרכזיים של רשת סטימצקי.

24.   סטימצקי תהא רשאית להמיר את הפרסים בפרסים אחרים שווי ערך.

25.   לצורך מימוש הפרסים על המשתתף לפנות ישירות אל סטימצקי אשר הענקת הפרסים היא באחריותה.

26.   בנוסף לפרסים שצוינו לעיל, בכוונת עורכת התחרות להגריל כ-40 ספרים בין הגולשים הרשומים של אתרי הקפה שהצביעו בתחרות. 

 

זכויות קנין רוחני  ושימוש בסיפורים

27.   בעצם השתתפותו בתחרות מסכים המשתתף  לכל תנאי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו.

28.   המשתתף מצהיר בעצם השתתפותו בתחרות כי הוא בעל הזכויות היחיד בסיפור/ים המועלה/ים על ידו לתחרות, וכי אין כל מניעה לפי דין או הסכם להעלאת הסיפור/ים לתחרות ולשימושים השונים בהם כאמור בתקנון זה.

29.   המשתתפים מצהירים כי אין בסיפור המוגש על ידם לתחרות כל הפרה של דין ו/או העתקה של יצירה אחרת ו/או הפרה של זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או כל זכות אחרת, וכי אין בפרסומם כדי לפגוע בצד ג' כלשהו.

30.   המשתתף מסכים כי  הסיפור/ים מטעמו יפורסם/ו במסגרת הספר ו/או בכל ספר ו/או עיתון ו/או מגזין ו/או אתר אינטרנט ו/או כל אמצעי פרסום או מדיה אחר, לפי שיקול דעתם של עורכת התחרות ו/או הארץ ו/או סטימצקי, ללא כל תמורה.

31.   ידוע ומוסכם על המשתתף כי הסיפורים שיפורסמו יעברו עריכה ושכתוב, וייתכן שיקוצרו או ישונו. המשתתפים בתחרות יעודכנו בשינויים הצפויים לקראת פרסום הספר, ככל שהדבר יהיה רלוונטי לגביהם, ואולם מובהר כי ביצוע השינויים אינו מותנה בקבלת הסכמתם לכך.

32.   המשתתפים מוותרים בזה על כל טענה כלפי עורכת התחרות ו/או קבוצת הארץ ו/או סטימצקי ו/או מי מטעמן הנובעת משימושים ו/או פרסומים ו/או שינויים כלשהם שיתבצעו בסיפורים שיועלו על ידם לאתרי הקפה, לרבות בדרך של עריכה, שכתוב, עיצוב, קיצור או כל שינוי אחר, וכן מוותרים המשתתפים על כל טענה הנובעת משיבוש ו/או תקלה ו/או השמטה אם וככל שייגרמו בטעות, לרבות בדרך של אי פרסום שם המחבר כיוצר הסיפור.

33.   תקנון זה נוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד.